Avís Legal

RESPONSABLE

Identitat de l'Responsable: Rafa Podrien Mezquida

DIES: 18961471H Nom comercial: CIUTAT FELIÇ direcció: Camí Vell de l'Serradal, 87 (12100) Grau de Castelló de la Plana Correu electrònic: hola@ciutatfeliç.com L'usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d'aquest web.

Rafa Gallent Mezquida com a responsable d'aquest web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

* Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE oh LSSI).

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de CIUTAT FELIÇ inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://www.ciutatfeliç.com ("Usuari") accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal https://www.ciutatfeliç.com

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb CIUTAT FELIÇ. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, què, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
  • Qualsevol vulneració dels drets de l'prestador o del meu com a legítim titular;
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, https://www.ciutatfeliç.com l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de CIUTAT FELIÇ o de tercers o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://www.ciutatfeliç.com o que impidiera, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://www.ciutatfeliç.com no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari a CIUTAT FELIÇ poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Rafa Gallent Mezquida, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i https://www.ciutatfeliç.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CIUTAT FELIÇ. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de CIUTAT FELIÇ.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, Està protegit per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a CIUTAT FELIÇ indicant:

  • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABLE

Rafa Podrien Mezquida (CIUTAT FELIÇ) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
  • L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LEGISLACIÓ I FUR APLICABLE

Amb caràcter general les relacions entre CIUTAT FELIÇ amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació de ESPANYA i als jutjats i tribunals de Castelló de la Plana.

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.ciutatfeliç.com, si us plau dirigiu-vos a hola@ciutatfeliç.com

L'avís legal han estat actualitzades per última vegada el 10-06-2019.